Bureau Koudsi™ for Marketing Communication . Motivation . Business Coaching . Internet

ALGEMENE VOORWAARDEN KOUDSI

Algemene Voorwaarden van Koudsi en alle deel uitmakende bedrijven c.q. dochterondernemingen; voor elk van die bedrijven c.q. dochterondernemingen zijn deze Algemene Voorwaarden toepasselijk.

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Koudsi zijn deze algemene voorwaarden van toepassing alsmede op alle diensten verricht door Koudsi, behoudens wijzigingen, die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door Koudsi zijn bevestigd.

1.2 De algemene voorwaarden van Koudsi zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald door Koudsi.

2.2 Elke offerte is een ondeelbaar geheel, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Koudsi een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4 Alle ten behoeve van een opdracht of offerte verstrekte informatie, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Koudsi. Het is de opdrachtgever verboden deze informatie, modellen en voorbeelden aan derden of aan concurrerende firma's te tonen of ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koudsi. Onverminderd het recht van Koudsi om volledige schadevergoeding te vorderen verbeurt de opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor korting of compensatie vatbare boete van 25 % van de geoffreerde dan wel reeds overeengekomen koopprijs, met een minimum van € 500,00 bij overtreding van dit bedrag.

2.5 In alle offertes zijn de verplichtingen van Koudsi steeds limitatief omschreven; niet in de offertes genoemde leveranties of werkzaamheden zijn nimmer in de geoffreerde prijs begrepen.

 

ARTIKEL 3: OPDRACHT EN AANVAARDING

 

3.1 Een opdracht tot levering van goederen en/of tot het verrichten van diensten is voor Koudsi slechts bindend, indien deze schriftelijk door Koudsi aan de afnemer is bevestigd binnen acht dagen nadat de afnemer de opdracht heeft gegeven, dan wel indien Koudsi binnen acht dagen tot uitvoering van de opdracht is overgegaan.

3.2 Een opdracht tot levering van internetdiensten, zoals plaatsing van product(-en) en/of dienst (-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item op een van Koudsi websites, registreren van domeinnamen en hostingaccounts worden pas dan uitgevoerd nadat de overeengekomen betaling is ontvangen door Koudsi, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald door Koudsi.

3.3 Adviezen en aanbevelingen van Koudsi met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen, welke schriftelijk door Koudsi zijn bevestigd, maken deel uit van de opdracht. In afwijking van die adviezen en aanbevelingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koudsi gebruikte goederen en toegepaste werkwijzen zijn geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en kunnen nimmer tot enige aansprakelijkheid van de zijde van Koudsi leiden.

3.4 De opdrachtgever dient de goedkeuring van het ontwerp schriftelijk te bevestigen, alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst hebben pas rechtseffect indien schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 4: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

 

4.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Koudsi. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Koudsi en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Koudsi.

4.2 Koudsi garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

4.3 Koudsi is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Koudsi openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Zolang geen nadere afspraken tussen Koudsi en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Koudsi aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Koudsi.

4.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Koudsi veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Koudsi kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Koudsi als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Koudsi gehanteerde honorariumtarieven.

4.6 Koudsi heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

4.7 Bij aanlevering van teksten, foto's, illustraties e.d. door derden aan Koudsi ten behoeve van verwerking, kan Koudsi nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op auteursrechten en/of inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden.

 

ARTIKEL 5: DE PRIJS

 

5.1 De prijzen van de goederen en diensten zullen zijn de prijzen die zijn vastgelegd in de verkoopovereenkomst, of de orderbevestiging van Koudsi, of, bij gebreke van zodanige vaststelling, de prijzen die door Koudsi worden toegepast op het moment van de levering.

5.2 De prijzen zijn vermeld in Euro's, exclusief Omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Hiervoor gelden de vastgestelde TPG-posttarieven, met een minimum van 15,00 Euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Verhoging van kostenfactoren, zoals die na de opdrachtbevestiging van Koudsi, om welke reden dan ook, buiten Koudsi om plaatsvinden kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen van nog niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst tussen partijen.

5.4 Koudsi behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Een tariefherziening zal minstens dertig (30) dagen van tevoren bekend worden gemaakt aan de opdrachtgever en indien de opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende veertien (14) dagen na bekendmaking, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde periode van veertien (14) dagen heeft beëindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

5.5 De genoemde prijzen van aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

ARTIKEL 6: LEVERING VAN GOEDEREN EN INTERNETDIENSTEN

6.1 De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door Koudsi in acht worden genomen.

6.2 Overschrijding van de door Koudsi opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichting de goederen en diensten te ontvangen en zonder korting of compensatie te betalen.

6.3 Geleverde en geaccepteerde goederen worden door Koudsi nimmer teruggenomen, tenzij de opdrachtgever, die geacht wordt de goederen bij aflevering te hebben gecontroleerd, binnen acht dagen na aflevering schriftelijk een beroep doet op zijn recht van reclame als bedoeld in artikel 11.

6.4 Koudsi is te allen tijde bevoegd een bestelling dan wel opdracht in gedeelten af te leveren dan wel uit te voeren, indien en voor zover daartoe met inachtneming van het bepaalde in sub 1 enige aanleiding bestaat. De betalingsverplichting van de opdrachtgever is alsdan beperkt tot het afgeleverde deel.

6.5 Indien de opdrachtgever nalatig is om binnen de overeengekomen termijn de gekochte goederen en/of de te verlenen diensten af te nemen, is de opdrachtgever in gebreke door het enkele verloop van de termijn zonder dat enige ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. In dat geval heeft Koudsi het recht om ofwel volledige schadevergoeding ofwel een dadelijk opeisbare boete van 25 % van de koopprijs te vorderen. Het vorenbepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien de opdrachtgever een overeenkomst c.q. een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert.

6.6 Levering van internetdiensten, zoals plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item op een van Koudsi websites vinden plaats na ontvangst van de overeengekomen betaling en na ontvangst van een correcte digitale levering van hetgeen de opdrachtgever geplaatst wil hebben. Materiaal ten behoeve van de plaatsing op internet dient door de opdrachtgever te worden aangeleverd conform de daartoe gestelde richtlijnen van de desbetreffende website van Koudsi.

6.7 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de producten en diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Koudsi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de producten en diensten, tijdig aan Koudsi worden verstrekt.

6.8 Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Koudsi te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

 

6.9. Koudsi heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Koudsi niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

6.10 Indien plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item voor afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door de opdrachtgever, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

6.11 De duur van plaatsing van product(-en) en/of dienst(-en), advertentie(-s) dan wel enig ander item, registratie van domeinnamen en hostingaccounts wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij opdrachtgever een (1) maand voor beëindiging schriftelijk heeft aangegeven de plaatsing/ registratie/ hosting te willen beëindigen.

6.12 Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

 

6.13 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Koudsi gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Koudsi is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

ARTIKEL 7: HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN

7.1. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Koudsi die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die (kinder) pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, IRC,proxies, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). De webhosting niet te gebruiken voor het opslaan van grote hoeveelheden gegevens die gratis geraadpleegd of gedownload kunnen worden of te fungeren als backup en/of bestandopslag medium.

 

7.2. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Koudsi gerechtigd hiervan aangifte te doen. Koudsi kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Koudsi verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

 

7.3. Bij herhaaldelijke klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is Koudsi gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

 

7.4. Opdrachtgever vrijwaart Koudsi voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Koudsi is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die opdrachtgever hierdoor lijdt.

 

7.5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Koudsi, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Koudsi zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 

7.6. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 

7.7. Zonder toestemming van Koudsi is het opdrachtgever verboden de door Koudsi verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

 

7.8. Het is opdrachtgever niet toegestaan de producten en diensten te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.

 

7.9. Koudsi kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de producten en diensten. Bij overschrijding van dit maximum is Koudsi bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die Koudsi hanteert. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 

7.10. Opdrachtgever verstrekt hierbij Koudsi een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van Koudsi verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Koudsi geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Koudsi.

7.11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.

7.12. Upgrading van virtuele hosting pakketten is te allen tijde mogelijk. Downgrading van virtuele hosting pakketten is tussentijds niet mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk per contract verlengingsdatum. Opdrachtgever dient downgrading minimaal 2 maanden voor het einde van de dan lopende contractsperiode schriftelijk te verzoeken aan Koudsi, bij gebreke van welke–tijdige-mededeling Koudsi niet gehouden is aan dat verzoek gevolg te geven.

 

ARTIKEL 8: DOMEINNAMEN EN IP ADRESSEN

8.1. Indien de producten en diensten (mede) ertoe strekt dat Koudsi voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 

8.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Koudsi vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 

8.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Koudsi, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen, tenzij anders aangeven. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 

8.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Koudsi schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.

 

8.5. Koudsi is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Koudsi.

 

8.6. Indien Koudsi een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Koudsi medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

 

8.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of een IP-adres.

 

8.8. Koudsi heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke/electronische ingebrekestelling.

 

8.9. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Koudsi gerechtigd de domeinnaam en/of het IP-adres op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

ARTIKEL 9: BETALING

9.1 Betaling van facturen van goederen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Koudsi, te geschieden a contant (onder rembours) bij aflevering van de goederen. Betaling van facturen van internetdiensten dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Koudsi.

9.2 Indien er gerede twijfel bij Koudsi bestaat omtrent de betalingsmogelijkheden van de wederpartij is Koudsi bevoegd de levering van de goederen dan wel de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft ter voldoening van de koopprijs.

9.3 Indien en voor zover er schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen en indien en voor zover betaling overeenkomstig het vorengestelde in sub 1 en 2 niet a contant heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Na de eerste sommatie door of namens Koudsi is de afnemer tevens verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gelijk te stellen aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 250,00 vanaf de in de sommatie vermelde datum.

ARTIKEL 10: DUUR EN OPZEGGING

10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden. Tenzij opdrachtgever uiterlijk twee maanden voor het einde van deze periode de overeenkomst  (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd voor een jaar.

10.2 Opdrachtgever kan een opzegging via het daartoe bestemde formulier (te vinden op de website van Koudsi of per email aan te vragen) doen.

 

10.3 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Koudsi gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Koudsi is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

ARTIKEL 11: ONTBINDING, OVERMACHT EN STORINGEN

11.1 In geval van overmacht is Koudsi gerechtigd de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel de uitvoering voor ten hoogste drie maanden op te schorten. Bij gedeeltelijke annulering is de opdrachtgever gehouden het reeds geleverde integraal te betalen.

11.2 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke niet voorzienbare ontwikkeling, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst niet in redelijkheid verlangd kan worden van Koudsi. Faillissement, surseance van betaling en staking der handelsactiviteiten van de afnemer, zijn eveneens hieronder begrepen. Met overmacht wordt gelijk gesteld:

overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier te lande of elders of in geval van dreiging van oorlog, werkstakingen, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, een ongunstige waterstand, stagnatie in de grondstoffenaanvoer, bedrijfsstoringen, alsmede zodanige weersomstandigheden die het deugdelijk en blijvend aanbrengen/gebruiken van kunststof- en vinyl materialen in de buitenlucht beletten. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de desbetreffende internetsite.

11.3 . Koudsi heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Koudsi zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Koudsi is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

11.4 Koudsi heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Koudsi zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Koudsi is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

 

11.5 Opdrachtgever kan problemen alleen via een incidentenformulier (download vanaf de website www.koudsi.nl) indienen. Koudsi zal binnen 24 uur reageren. Koudsi zal voorafgaand een kostenoverzicht geven, voor zover dat mogelijk is. Opdrachtgever zorgt zelf voor een volledige back-up voor het geval deze nodig mocht zijn. Koudsi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel verlies van content en/of andere gegevens.

 

ARTIKEL 12: RECLAMES

12.1 Reclames dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen dan wel uitvoering van de diensten schriftelijk ter kennis van Koudsi te worden gebracht, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de goederen en diensten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

12.2 Voor zover betaling niet reeds a contant heeft plaatsgevonden ontheft het reclameren de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling over te gaan overeenkomstig de factuur.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSOVERDRACHT

13.1 Vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever de goederen in ontvangst heeft genomen of had behoren te nemen, zijn de door Koudsi geleverde goederen voor zijn rekening en risico. Onverminderd alle overige rechten van Koudsi, is Koudsi gerechtigd in dat geval bij tussentijds geheel of ten dele teniet gaan of onbruikbaar worden van de door Koudsi geleverde goederen de bedongen koopprijs te vorderen inclusief alle kosten en andere schaden voor Koudsi, voortvloeiende uit de niet tijdige in ontvangstneming van de door Koudsi geleverde goederen.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Koudsi blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen totdat de opdrachtgever aan alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan. Indien eenzelfde soort goederen geleverd is op een of meer onbetaalde facturen worden de bij de opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang Koudsi enige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, op de opdrachtgever heeft, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de door Koudsi geleverde goederen te beschikken dan wel ter zake daarvan rechtshandelingen aan te gaan, zulks dan nadat Koudsi daaraan, alsmede aan de condities waaronder een en ander is geschied, haar goedkeuring heeft gehecht.

14.2 De eigendom van de door Koudsi verkochte en aan de opdrachtgever afgeleverde goederen gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze de aan Koudsi verschuldigde koopprijzen, renten en bijkomende kosten volledig heeft voldaan en de opdrachtgever ook aan alle andere op het moment van betalen van de koopsom bestaande verplichtingen jegens Koudsi heeft voldaan.

ARTIKEL 15: BUITENGEBRUIKSTELLING

15.1 . Koudsi heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Koudsi niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Koudsi zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Koudsi kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

15.2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Koudsi gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan: € 95,00 excl..BTW.

ARTIKEL 16: GARANTIES

16.1 Koudsi garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen in dezelfde mate als de deugdelijkheid wordt gegarandeerd door haar eigen leveranciers voor zover de goederen worden gebruikt conform hun aard en bestemming.

16.2 Overige garanties kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

16.3 Op producten en/of diensten aangeboden door derden op de websites van Koudsi , geeft Koudsi geen garantie. Garantiebepalingen worden door die derden vastgesteld.

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID

17.1 De aansprakelijkheid van Koudsi is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aan Koudsi verschuldigde prijs.

17.2 Voor fouten, nalatigheden en vergissingen in de door Koudsi verstrekte voorstellen en/of adviezen en leveringen kan Koudsi nimmer aansprakelijk gehouden worden, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Koudsi.

17.3 Koudsi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige of deugdelijke en duidelijke gegevens en/ of materialen.

c. fouten van door/ namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig artikel 3 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

17.4 Koudsi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van een van haar websites door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. Het gebruikmaken van de websites van Koudsi is geheel voor eigen risico.

17.5 Koudsi is niet aansprakelijk voor aanbiedingen, producten/ diensten etc. die derden aanbieden op een van Koudsi websites.

ARTIKEL 18: WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

18.1 Koudsi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Koudsi of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

18.3  Indien opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij Koudsi meldt.

ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

19.1 Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Koudsi van toepassing.

19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met een met Koudsi gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 1.1. van deze voorwaarden, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen die bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Kantonrechter.

19.3 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

© Koudsi

Last Updated 01-01-2022

Reclamebureau Koudsi